Kiến thức về An toàn, sức khỏe và môi trường

Chia sẻ những kiến thức cần thiết về vấn đề An toàn, sức khỏe và môi trường rất thiết yếu cho các cán bộ an toàn, các bạn học viên đang muốn tìm hiểu và học hỏi về ngành an toàn. Bảo hộ lao động Bảo Nghi cũng sẽ thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phương tiện bảo vệ cá nhân (đồ bảo hộ lao động) để làm nguồn tham khảo cho các công ty về trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp.